İletişim pek çok disiplinden beslenen önemli bir alandır. Sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset gibi disiplinlerinden etkilenen iletişim aynı zamanda bu alanları da etkilemektedir. İletişim alanında yaşanan teknik gelişmeler sadece teknolojik birer gelişme değildir. İletişim teknolojilerinde yaşanan her yeni gelişme esasında toplumsal etkileri de beraberinde getirmiştir.

İnsanlık tarihi pek çok aşamadan geçmiştir. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişle önemli bir gelişme kaydedilmiş matbaa ile büyük bir devrim gerçekleşmiştir. Takip eden süreçte elektrik, telgraf, radyo, televizyon gibi teknik gelişmelerin yaşanması sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle bilgisayar teknolojileri ve internetin insan yaşamına dahil olması bilginin dolaşımını hızlandırmış, zaman ve mekan sınırlamasını kaldırmıştır.

Marshall McLuhan’ın ifade ettiği gibi küresel bir köy haline gelen dünyada bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Bilgiye erişim kolaylaşsa da hala disiplinlere ait bilgiler dağınık bir şekilde ağ ortamında yer almaktadır. Bu nedenle İletişim Ansiklopedisi iletişim alanında kullanılan önemli konuları bilimsel yazıma uygun olarak toplu bir şekilde kullanıcılara sunmayı amaçlamaktadır.