Edimbilim-Pragmatics

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8406505 Dil; devingen, evrensel ve özgül bir nitelik taşımasının yanında bireyin duygu ve düşüncelerini anlatmasına aracılık ederek iletişimi sağlayan temel araçlardandır. İletişim esnasında dil kullanıcılarının seçtiği sözcükler, söz dizimi, morfolojik unsurlar vb. dilsel ögeler farklı işlevler yüklenebilmektedir. Bu işlevler sonucunda iletişimin […]

Devamı

Searle’ün Söz Edimi Kuramı-Searle’s Word-Action Theory

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8392606 Sosyal bir varlık olarak insan; algıladığı evreni, olayları ve durumları çok yönlü bir dizge olan dil aracılığıyla ifade eder. Bu ifade etme sürecinde aktarımın gerçekleşmesiyle iletişim ortamı oluşur. İletişim esnasında bireyler sadece bilgi aktarmaz aynı zamanda çeşitli edimlerde de (eylemlerde) […]

Devamı

Gündem Belirleme-Agenda Setting

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907993 Gündem belirleme teorisine göre medya, izleyicilere tam olarak ne düşüneceklerini söylemese de onlara ne hakkında düşüneceklerini söyler (McCombs ve Shawn, 1972, s. 176; Rill ve Davis, 2008, s. 609; Cohen, 1963, s. 13; Dearing ve Rogers, 1996, s. 8). Gündem belirleme, kitle iletişim araçlarının belirli konuları seçmesi ve bunları […]

Devamı

Kullanımlar ve Doyumlar-Uses and Gratifications

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907774 Kullanımlar ve doyumlar kuramı ile ilgili çalışmalar, kitle iletişim araçları ile ilgili yapılan araştırmaların başlangıcına kadar uzanır. Kullanımlar ve doyumlar kuramı araştırmalarını geleneksel ve modern dönem olmak üzere iki dönemde incelemek gerekir. Geleneksel dönem 1940’lı yıllarda “Uygulamalı Toplumsal Araştırmalar Bürosu”nun yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Bu nedenle kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının […]

Devamı

Suskunluk Sarmalı-Spiral of Silence

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907711 İnsan, tabiatı gereği toplumdaki diğer insanlar tarafından kabul görmek ve o toplumda yaşayabilmek için içinde yaşadığı toplumun değerlerine, normlarına, inançlarına uygun davranmayı tercih eder. Çünkü insanoğlu dışlanmaktan korkar, sevilmek, sayılmak yani içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak ister. Elizabeth Noelle-Neumann (1974) tarafından ortaya atılan suskunluk sarmalı teorisi insanların yaşadıkları […]

Devamı

Türk Modernleşmesi-Turkish Modernization

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829964 Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimi sürecinde geride kalması, devleti iyileştirmek için askeri ve mali alanlarda yaptığı reformların savaşlarla yarım kalması ve milliyetçilik akımının etkisiyle -özellikle gayr-ı Müslim- tebaasının sadakatinden sürekli olarak şüphe duymaya başlaması sebebiyle sadece topraklarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda varoluşsal bir krize de girmiştir. Ayrıca […]

Devamı

Sosyal Sermaye Teorisi-Social Capital Theory

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKMEKÇİORCID: 0000-0002-2110-8438Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluzeynep.ekmekci@erzincan.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 10.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7814587 Sosyal sermaye kavramı 1990’larda sosyal bilimlerde popüler bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal sermaye araştırmalarını yönlendiren temel çıkış noktası, başkalarının diğer insanlara iletmesi gereken iyi niyetin değerli bir kaynak olduğudur. İyi niyetten kasıt arkadaşlar ve tanıdıklar tarafından sunulan […]

Devamı

Medya Yakınsaması-Media Convergence

Dr. Ceyhun BAĞCIORCID:  0000-0001-5282-2653Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesiceyhunbagci@erciyes.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7808481 1990’lardan günümüze “yakınsama” terimi dijital teknolojinin gelişimini, medyanın ve ağ ortamındaki bütünleşme sürecini tasvir etmek amacıyla farklı boyutlarıyla ele alınmış ve kullanılmış bir kavramdır (Briggs ve Bourke, 2002, s. 267). Medya ve teknoloji temelli olarak bakıldığında yakınsama, içeriğin çeşitli medya platformları üzerinden akışını ve […]

Devamı

Sanal Toplum-Virtual Society

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk YILDIRIMORCID: 0000-0002-8743-2740Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiafyildirim@nevsehir.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1   Yayın Tarihi: 13.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7728670 Bilgisayar ağları, gerçek uzay ve zamanı aşan ‘sanal’ bir yerde etkileşimli iletişime erişilmesini sağlayan küresel köprü işlevini yerine getirerek fenomenleşen dijital bir ortamı inşa ederler. Gerçekliğe çok benzeyen bir durum ‘sanal’ olarak kabul edilir ve ‘sanal’ terimi zamanla, sosyal ilişkileri sürdürmek için […]

Devamı

Ağ Toplumu-Network Society

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk YILDIRIMORCID: 0000-0002-8743-2740Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiafyildirim@nevsehir.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 13.03.2023Doi: 10.5281/zenodo.7699417 Toplumların örgütlenme biçimlerini iletişim ağları oluşturmaktadır. Bu örgütlenmeyi anlamanın en güncel yolu, internet vasıtasıyla gelişen küreselleşme olgusuna dayanmaktadır. Ağ, yeni iletişim teknolojilerinin teknik bir olgusu olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen, temelde sosyal süreçleri inşa eden ve geliştiren, bilişim ve sosyolojinin kesiştiği […]

Devamı