Gündem Belirleme-Agenda Setting

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907993 Gündem belirleme teorisine göre medya, izleyicilere tam olarak ne düşüneceklerini söylemese de onlara ne hakkında düşüneceklerini söyler (McCombs ve Shawn, 1972, s. 176; Rill ve Davis, 2008, s. 609; Cohen, 1963, s. 13; Dearing ve Rogers, 1996, s. 8). Gündem belirleme, kitle iletişim araçlarının belirli konuları seçmesi ve bunları […]

Devamı

Kullanımlar ve Doyumlar-Uses and Gratifications

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907774 Kullanımlar ve doyumlar kuramı ile ilgili çalışmalar, kitle iletişim araçları ile ilgili yapılan araştırmaların başlangıcına kadar uzanır. Kullanımlar ve doyumlar kuramı araştırmalarını geleneksel ve modern dönem olmak üzere iki dönemde incelemek gerekir. Geleneksel dönem 1940’lı yıllarda “Uygulamalı Toplumsal Araştırmalar Bürosu”nun yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Bu nedenle kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının […]

Devamı

Suskunluk Sarmalı-Spiral of Silence

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907711 İnsan, tabiatı gereği toplumdaki diğer insanlar tarafından kabul görmek ve o toplumda yaşayabilmek için içinde yaşadığı toplumun değerlerine, normlarına, inançlarına uygun davranmayı tercih eder. Çünkü insanoğlu dışlanmaktan korkar, sevilmek, sayılmak yani içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak ister. Elizabeth Noelle-Neumann (1974) tarafından ortaya atılan suskunluk sarmalı teorisi insanların yaşadıkları […]

Devamı

Omniptikon-Omnipticon

Dr. Selver MERTOĞLUORCID: 0000-0002-1189-675Xselveryazar3660@hotmail.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 26.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7867832 Eski çağlardan günümüze kadar uzanan gözetim olgusu varlığını sürekli olarak hissettirmiştir. Tarih boyunca gözetim panoptikon, sinoptikon, omniptikon ve süperpanoptikon gibi birçok farklı kavramlarla açıklanmıştır Gözetim denildiğinde ilk olarak Bentham ve Foucault ile birlikte anılan Panoptikon metaforu akla gelmektedir. Samuel Bentham ile kardeşi Jeremy Bentham’ın tasarladığı Panoptikon 1785 yılında oluşturulmuştur. […]

Devamı

Yumuşak Güç-Soft Power

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 26.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7866684 Uluslararası ilişkiler bağlamında güç kavramı, bir tarafın kendi isteklerini diğerlerine zorla yaptırabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Tarih boyunca kavimler, uluslar ve devletler taleplerini karşılamak için diğerleri karşısında güç kullanmışlardır. Özellikle 20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşı ile bu durum iyice görünür olmuştur. Diğer bir ifadeyle, güç kullanımı […]

Devamı

Siyasal Kampanyalar-Political Campaigns

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİORCID: 0000-0002-0957-1040Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesizuhalfidan@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 26.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7866429 Siyasal kampanya çalışmaları bir dizi siyasal iletişim faaliyeti olarak adlandırılabilir. Lilleker, siyasal kampanyaları halkın desteğini sağlamak için rekabet eden toplumsal grupların çabaları nihayetinde ortaya çıkan iletişim süreci olarak tanımlamaktadır (2013, s. 67). Devran ise siyasal kampanyaların seçim sürecinde iktidar olma amacı taşıyan siyasal parti […]

Devamı

Sosyal Pazarlama-Social Marketing

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜNORCID: 0000-0002-5350-2915Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaakgun@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7830039 Sosyal pazarlama, pazarlamanın insan davranışlarını değiştirme gücünün ticari kar elde etmek amacıyla değil de toplumsal fayda sağlayacak, insanların yaşamlarını iyileştirerek sosyal kaynaşmayı sağlayacak şekilde kullanılması esasına dayanmaktadır (Hastings ve Domegan, 2018, s. 6, 21). Sosyal pazarlama kavramı, ilk […]

Devamı

Marka Estetiği-Brand Aesthetics

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜNORCID: 0000-0002-5350-2915Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaakgun@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 11.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829996 Marka estetiği; markanın anlamının ve markayı diğer markalardan ayıran dünya görüşünün (markanın mitleri, değerleri, sosyal ve profesyonel standart normlara uygun tutumları vb.) aktarılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen duyusal biçimlendirmelerdir (Mazzalovo, 2010, s. 4). “Marka estetiği; işletmenin kendisine özgü duyusal uygulamaların, […]

Devamı

Türk Modernleşmesi-Turkish Modernization

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829964 Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimi sürecinde geride kalması, devleti iyileştirmek için askeri ve mali alanlarda yaptığı reformların savaşlarla yarım kalması ve milliyetçilik akımının etkisiyle -özellikle gayr-ı Müslim- tebaasının sadakatinden sürekli olarak şüphe duymaya başlaması sebebiyle sadece topraklarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda varoluşsal bir krize de girmiştir. Ayrıca […]

Devamı

Tüketim Kültürü-Consumer Culture

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829923 Bireylerin her çeşit ihtiyacını karşılamak amacıyla harcadıkları veya harcamayı göze aldıkları maddi ve manevi değerlerin kullanılması tüketim olarak tanımlanmaktadır (Torlak, 2016, s. 21). Başka bir ifadeyle, tüketim söz konusu ihtiyaçları giderebilmek için gerek duyulan ürün veya hizmetlerin bulunmasını, alınmasını, kullanılmasını veya ortadan kaldırılmasını içermektedir (Odabaşı, 2019, […]

Devamı