Sokrates’de Doğurtucu/Aracılı İletişim Kuramı-Theory of Generative/Mediated Communication in Socrates

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Şirin ÇAĞMARORCID: 0000-0001-9962-5278Şırnak Üniversitesi, Mantık Anabilim Dalımcagmar@yahoo.comISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 07.05.2024Doi: 10.5281/zenodo.11126735 İletişim Sokrates’te diğer birçok düşünürden farklı olarak ayrı bir temele sahiptir. Onun böylesi ayrı bir temelde olmasını sağlayan şey iletişime felsefi bir esasa dayanan epistemik kaygılar yüklemesidir. Milattan önce dönemin Iyonya’sında yaşamış olan Sokrates, iletişimin arka planı açısından kendisinden önce ve sonra […]

Devamı

Hipergerçek(lik)-Hyperreality

Doç. Dr. Gökhan GÜLTEKİNORCID: 0000-0002-7928-3829Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesicinegultekin@gmail.comISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 23.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.10034912 Ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard tarafından ortaya koyulan kavramdır. Kavram özellikle iletişim araçlarının gelişim gösterdiği 1960 sonrasını tanımlarken ve kitle iletişim araçlarında sunulan kurgusal gerçeklerin, gerçeğin yerine geçmesine vurgu yapmak üzere kullanılır. “Baudrillard, medya egemenliğindeki bir cağda anlamın, TV programlarında olduğu gibi, imajların akışıyla yaratıldığını […]

Devamı

Halo Etkisi-Halo Effect

Araş. Gör. Dr. Neslihan ÖZMELEK TAŞORCID: 0000-0002-6348-2495Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesinozmelek@pau.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1Yayın Tarihi: 05.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8408591 Halo etkisi veya hale etkisi izlenim oluşumundaki genel bir bilişsel önyargı olarak ifade edilebilmektedir. Kişiler, iletişim kurdukları kişilere ilişkin olarak elde ettikleri ya da bildikleri bazı iyi (veya kötü) özelliklere dayanarak, diğer ilgili, ilgisiz ve bilinmeyen özelliklerinin de bilinen özellikleri ile tutarlı, […]

Devamı

Edimbilim-Pragmatics

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 04.10.2023Doi: 10.5281/zenodo.8406505 Dil; devingen, evrensel ve özgül bir nitelik taşımasının yanında bireyin duygu ve düşüncelerini anlatmasına aracılık ederek iletişimi sağlayan temel araçlardandır. İletişim esnasında dil kullanıcılarının seçtiği sözcükler, söz dizimi, morfolojik unsurlar vb. dilsel ögeler farklı işlevler yüklenebilmektedir. Bu işlevler sonucunda iletişimin […]

Devamı

Searle’ün Söz Edimi Kuramı-Searle’s Word-Action Theory

Dr. Öğr. Üyesi Pelin SEÇKİNORCID: 0000-0002-2168-5147Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüpelinseckin@ktu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1  Yayın Tarihi: 08.09.2023Doi: 10.5281/zenodo.8392606 Sosyal bir varlık olarak insan; algıladığı evreni, olayları ve durumları çok yönlü bir dizge olan dil aracılığıyla ifade eder. Bu ifade etme sürecinde aktarımın gerçekleşmesiyle iletişim ortamı oluşur. İletişim esnasında bireyler sadece bilgi aktarmaz aynı zamanda çeşitli edimlerde de (eylemlerde) […]

Devamı

Gündem Belirleme-Agenda Setting

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907993 Gündem belirleme teorisine göre medya, izleyicilere tam olarak ne düşüneceklerini söylemese de onlara ne hakkında düşüneceklerini söyler (McCombs ve Shawn, 1972, s. 176; Rill ve Davis, 2008, s. 609; Cohen, 1963, s. 13; Dearing ve Rogers, 1996, s. 8). Gündem belirleme, kitle iletişim araçlarının belirli konuları seçmesi ve bunları […]

Devamı

Kullanımlar ve Doyumlar-Uses and Gratifications

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907774 Kullanımlar ve doyumlar kuramı ile ilgili çalışmalar, kitle iletişim araçları ile ilgili yapılan araştırmaların başlangıcına kadar uzanır. Kullanımlar ve doyumlar kuramı araştırmalarını geleneksel ve modern dönem olmak üzere iki dönemde incelemek gerekir. Geleneksel dönem 1940’lı yıllarda “Uygulamalı Toplumsal Araştırmalar Bürosu”nun yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Bu nedenle kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının […]

Devamı

Suskunluk Sarmalı-Spiral of Silence

Dr. Fatma AKARORCID: 0000-0001-6451-2281fatmaakar@ibu.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 08.05.2023Doi: 10.5281/zenodo.7907711 İnsan, tabiatı gereği toplumdaki diğer insanlar tarafından kabul görmek ve o toplumda yaşayabilmek için içinde yaşadığı toplumun değerlerine, normlarına, inançlarına uygun davranmayı tercih eder. Çünkü insanoğlu dışlanmaktan korkar, sevilmek, sayılmak yani içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak ister. Elizabeth Noelle-Neumann (1974) tarafından ortaya atılan suskunluk sarmalı teorisi insanların yaşadıkları […]

Devamı

Türk Modernleşmesi-Turkish Modernization

Dr. Fatih BARİTCİORCID: 0000-0002-1283-821XAksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesifatihbaritci@aksaray.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 14.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7829964 Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimi sürecinde geride kalması, devleti iyileştirmek için askeri ve mali alanlarda yaptığı reformların savaşlarla yarım kalması ve milliyetçilik akımının etkisiyle -özellikle gayr-ı Müslim- tebaasının sadakatinden sürekli olarak şüphe duymaya başlaması sebebiyle sadece topraklarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda varoluşsal bir krize de girmiştir. Ayrıca […]

Devamı

Sosyal Sermaye Teorisi-Social Capital Theory

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKMEKÇİORCID: 0000-0002-2110-8438Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluzeynep.ekmekci@erzincan.edu.trISBN: 978-605-71074-1-1 Yayın Tarihi: 10.04.2023Doi: 10.5281/zenodo.7814587 Sosyal sermaye kavramı 1990’larda sosyal bilimlerde popüler bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal sermaye araştırmalarını yönlendiren temel çıkış noktası, başkalarının diğer insanlara iletmesi gereken iyi niyetin değerli bir kaynak olduğudur. İyi niyetten kasıt arkadaşlar ve tanıdıklar tarafından sunulan […]

Devamı